Tak Hanya Sawit, Negeri Ini Kaya Bahan Bakar Nabati