Benarkah Akar Bahar Memiliki Khasiat Sebagai Obat?