Kisah Warga Marunda, Meski Air PAM Mampet 6 Bulan Tapi Tetap Bayar