Komantin Saèbu, Flora Endemik Madura dalam Bayang Kepunahan